Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden

Voorwaarden

1. De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • Hatha Yoga Den Bosch is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Betaling

 • De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld vooraf aan de les contant of per bank te betalen. De betalingsgegevens staan op de webpagina bij de prijzen.
 • Hatha Yoga Den Bosch heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Als je geen lessenkaart wilt of kunt kopen, dan kun je losse lessen volgen bij Hatha Yoga Den Bosch. Een losse les kost 15 euro per les. Aanmelding vooraf is noodzakelijk in verband met een mogelijk volle groep.
 • Bij afwezigheid of ziekte, meld je vooraf per sms of e-mail af, dan weet de docent dat je niet komt en kan hier rekening mee gehouden worden.
 • Afmelding dient 24 uur van tevoren te gebeuren, anders telt dit als het volgen van een gewone les. Bij uitzonderingen, zoals het overlijden van een familielid, een ongeluk of ziekte, kan hiervan afgeweken worden. Geef dit wel z.s.m. aan bij de docent.
 • Een gemiste les telt niet als een les op de lessenkaart, echter géén afmelding of afmelding vanaf 2 uur voor de les wordt gezien als het volgen van een les.

3. Annulering door Hatha Yoga Den Bosch

 • Hatha Yoga Den Bosch heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
 • Hatha Yoga Den Bosch heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
 • Hatha Yoga Den Bosch behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Zie het lesrooster op voor de actuele tijden en voorwaarden.

4. Persoonsgegevens

 • Hatha Yoga Den Bosch houdt de persoonsgegevens bij van het ledenbestand, versturen van de nieuwsbrief en voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. De leerling is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de persoonsgegevens. Hatha Yoga Den Bosch gaat zorgvuldig met deze gegevens om en zal ze nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven aan derden.